ഒരു സംശയംസാധാരണയായി മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മേഘങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതചാര്‍ജുകളില്‍
മുകളില്‍ പോസിറ്റീവും താഴെ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും. എന്തുകെണ്ടാണിത്....?

3 comments:

Sagar Alias Jackey said...

Because EARTHis an electron bank

Anonymous said...

sagar,
earth is an electron bank, but that doesnot mean
it recieve electrons....the chance for recieving and giving electrons is in a same manner.....so how can we say
the negative charges seen in the bottom of the clouds are due to earth is an electron bank.....

baby

ichavi said...

In the clouds v can see dust particles ,ice crystals and water molecules.During there in teraction there is chance for these particles to get charged.....But ice crystals gets negative charge always compared to dust particles..These -ve ly charged water content normally settles at the botom...This shall b one reason....

JISHA