6. ഇലക്ട്രോണിക്സ്

-->
ആശയങ്ങള്‍-
ഇലക്ട്രോണിക് സെര്‍ക്കീട്ടിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് റെസിസ്റ്റര്‍, കപ്പാസിറ്റര്‍, ഇന്‍ഡക്ടര്‍, ഡയോഡ്, ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ മുതലായവ.
*IC ചിപ്പ് - അനേകം ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങള്‍ ഒരു അര്‍ദ്ധചാലകപാളിയില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനം. - ചെറുത്, ഭാരം കുറവ്, ഈടുനില്‍ക്കുന്നത്.

ഘടകം
പ്രതീകം
അളവ്
യൂണിറ്റ്
റെസിസ്റ്റര്‍

 
റെസിസ്റ്റന്‍സ് (പ്രതിരോധം) R
W (ഓം)
കപ്പാസിറ്റര്‍
കപ്പാസിറ്റന്‍സ് C
F (ഫാരഡ്)
ഇന്‍ഡക്ടര്‍
ഇന്‍ഡക്ടന്‍സ് L
H (ഹെന്‍റി)
ഡയോഡ്

ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍-->

  • ഫോര്‍വേഡ് ബയസിംഗ് - ഒരു ഡയോഡിന്റെ p ഭാഗം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ധ്രുവത്തോടും n ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ധ്രുവത്തോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഡയോഡിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു.
  • റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ് - ഒരു ഡയോഡിന്റെ p ഭാഗം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ധ്രുവത്തോടും n ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ധ്രുവത്തോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഡയോഡിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
  • റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ → AC യെ DC ആക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം.
  • ഹാവ് വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ - ഒരു ഡയോഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്.
  • ഫുള്‍വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ - രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡയോഡുകള്‍ ഉള്ളത്.
  • ആംപ്ലിഫിക്കേഷന്‍ - വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം.

 
-->
പ്രവര്‍ത്തനം 1
A - ഘടകം
B - പ്രതീകം
റെസിസ്റ്റര്‍, കപ്പാസിറ്റര്‍, ഇന്‍ഡക്ടര്‍, ഡയോഡ്, ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍


 1. A എന്ന ബോക്സിലെ ഘടകങ്ങളെ B എന്ന ബോക്സിലെ പ്രതീകങ്ങളോട് ബന്ധിപ്പിക്കുക
 2. ഈ ഘടകങ്ങളോരോന്നിന്റെയും ധര്‍മ്മം എഴുതുക.
 3. ഈ ഘടകങ്ങളിലൊന്നില്‍ 12V 500mF എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏത് ഘടകമാണ്?
 4. ഈ ഘടകത്തിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?
 5. ഈ ഘടകത്തില്‍ +, - എന്നീ ചിഹ്നങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ ഇതിന്റെ പേരെന്ത്? ഇത് സെര്‍ക്കീട്ടില്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ത്?
 6. ഇതില്‍ ഒരു ഘടകത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് mH എന്നാണ്. ഇത് ഏത് ഘടകമാണ്?
  ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താണ്?
 7. AC യെ DC ആക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ്?
 8. ഇതില്‍ IC ചിപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പറ്റാത്ത ഘടകം ഏതാണ്?
-->
പ്രവര്‍ത്തനം 2
 1. X, Y ഘടങ്ങള്‍ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?
 2. A, B എന്നീ സെര്‍ക്കീട്ടുകളിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹമുണ്ടാകുമോ? എന്തുകൊണ്ട? ഡയോഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന സെര്‍ക്കീട്ട് ഏതാണ്?
 3. ഇത്തരത്തില്‍ ഈ ഘടകങ്ങള്‍ സെര്‍ക്കീട്ടല്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍ ഈ സെര്‍ക്കീട്ടുകള്‍ ഓരോന്നും എന്തുപേരിലറിയപ്പെടുന്നു ?
 4. ഒരു LED പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സമാനമായ ഒരു സെര്‍ക്കീട്ട് എങ്ങിനെ ക്രമീകരിക്കാം ?
 5. ഇവിടെ ബാറ്ററിയ്ക്കു പകരം AC സ്രോതസ്സാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കില്‍ എന്തു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും?
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക
 1. ചിത്രത്തിലെ A,B,C എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക.
 2. ഇതിലെ ഇന്‍പുട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് ചിത്രീകരിക്കുക.
 3. ഔട്ട് പുട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് ചിത്രീകരിക്കുക
 4. ഒരു DC ജനറേറ്ററില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി പോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കില്‍ സെര്‍ക്കീട്ടില്‍ എന്തുമാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത്? അത് ചിത്രീകരിക്കുക.
-->
മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍
 1. സെര്‍ക്കീട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക

a). സ്വിച്ച് S ഓണ്‍ ചെയ്താല്‍ ഏതെല്ലാം ബള്‍ബുകളാണ് പ്രകാശിക്കുക.
എന്തുകൊണ്ട്? (2Score )
b). 12 V ബാറ്ററി യ്ക്കു പകരം 12V AC ആക്കിയാല്‍ ബള്‍ബുകളുടെ പ്രകാശത്തില്‍ എന്തുവ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുക? (1Score )
2.

a). ചിത്രത്തില്‍ നമ്പറിട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക (2 Score )
b). ഇവയുടെയെല്ലാം ധര്‍മ്മം ഒരുമിച്ച് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിന്റെ പേരെന്ത്? (1 Score )
c). ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ മേന്മകള്‍ എന്തെല്ലാം? (2 Score)
3.

a). ചിത്രത്തില്‍ ഏതെല്ലാം ഡയോഡുകളാണ് ഫോര്‍വേഡ് ബയസിലുള്ളത്?(1Score)
b). സ്വിച്ച് S ഓണ്‍ചെയ്താല്‍ ബള്‍ബ് B പ്രകാശിക്കുമോ? ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക (2 Score)
4.

പട്ടികയില്‍ A എന്ന കോളത്തിലെ സിഗ്നലിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് B എന്ന കോളത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് .
a). ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് C യില്‍ എഴുതുക. (2 Score)
b). ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളുടെ
പേരെഴുതുക (2 Score)
 1. a). താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക (1 Score)
b). ഇതില്‍ ഫാരഡ് (F) യൂണിറ്റുള്ളത് ഏത് ഘടകത്തിനാണ്? (1Score)
1 comment:

ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേരളം said...


നിങ്ങള്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ,ഇലക്ട്രോണിക്സ്,മൊബൈല്‍ സാങ്കേതിക മേഖലകളില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളയാളാണോ എങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഈ സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കണംഇലക്ട്രോണിക്സ് മാസിക