കെ ടെക് ലാബ് സോഫ്റ്റ് വെയര് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുന്ന വിധം...

സിസ്റ്റത്തിലെ ലിനക്സ് 3.2 ആണെങ്കില്
ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂള് ഗ്നു സി ഡി ഇടുക

Desktop -> Synaptic package manager ->
Give root password
Edit ->
Add CD Rom -> OK
search for another CD -> No
Search -> ktechlab ->
select -> ktechlab
right click -> mark for installation
apply-> apply

ഇതുപോലെ
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയും
സേര്ച്ച് ചെയ്തു ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുക.....

gpsim
gputils
pikdev

No comments: