ശാസ്ത്രവര്‍ഷം 2009

2009ശാസ്ത്രവര്‍ഷമായി നാം ആചരിയ്ക്കുകയാണ്.ഗലീലിയോ ഗലീലി സ്വന്തമായി ദൂരദര്‍ശിനി നിര്‍മമിച്ച് വാനനിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന്‍റ 400-ാംവാര്‍ഷികം,ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്‍റ 200ാം ജന്മവാര്‍ഷികം,പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്‍റ 150-ാം വാര്‍ഷികം എന്നീ പ്രത്യേകതകളാല്‍ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ വര്‍ഷം.

No comments: