സമ്പൂര്ണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ജൂലായ് 22

൧൯൯൯ ഓഗസ്റ്റ് ൧൧ നു ഏകദേശം ൧൦ വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയില് നിന്നു നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സമ്പൂര്ണ സൂര്യഗ്രഹനത്ത്തിനുനാം സാക്ഷിയാകാന് പോവുകയാണ് ....

No comments: