ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് - ഹാന്ഡ് ബുക്ക്

അഞ്ചു മുതല് എട്ടുവരെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹാന്ഡ് ബുക്ക് എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ....http://itschool.gov.in/textbook.htm
ഹാന്റ് ബുക്ക് http://itschool.gov.in/handbook.htm
ഐ ടി ബുക്ക്
http://itschool.gov.in/icthandbook.htm

No comments: