ന്യൂട്ടന്റെ വര്ണ്ണ പമ്പരം


ആവശ്യമായ സാമഗ്രികള് :
കാര്ഡ്
ബോര്ഡ് , ക്രയൊണ്സ് , വണ്ണം കൂടിയ ചരട് .....
നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം :
ഏകദേശം പതിനഞ്ചു സെ. മീ. വ്യാസമുള്ള ഒരു കാര്ഡ് ബോര്ഡ് വെട്ടിയെടുക്കുക . അതില് വെള്ള പേപ്പര് ഒടിഇക്കുക. വൃത്തത്തെ ഏഴ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് അതില് മഴവില്ലിലെ ഏഴ്വര്ണ്ണങ്ങള് (വിബ്ഗ്യോര്) ക്രമമായി ക്രയൊണ്സ് ഉപയോഗിച്ച പെയിന്റ് ചെയ്യുക.
ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ചായംതേക്കുക. വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളിടുക. ദ്വാരങ്ങളിലുറെ വണ്ണമുള്ള ചാക്ക് നൂലോ, ചരടോ കയറ്റിരണ്ടറ്റവും കെട്ടുക. രണ്ട് കയ്കളിലായി ചരടുകള് പിടിച്ച ശേഷം കറക്കിയാല് വര്ണ്ണ പമ്പരം കറങ്ങുകയും, ഏഴ്വര്ണ്ണങ്ങള് ചേര്ന്നു വെളുത്ത നിറത്തില് കാണുകയും ചെയ്യും...

No comments: