അഞ്ചാം പാഠം - പ്രകാശം

അരുണ്‍ബാബുവിന്റെ റിവിഷന്‍ പരമ്പരയില്‍
 അഞ്ചാംപാഠമായ പ്രകാശമാണ് ഇത്തവണ.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.പാഠം-5- പ്രകാശം -MM

chapter-5-Light-EM


No comments: