അവസാനത്തെ രണ്ടു പാഠങ്ങള്‍.......

അരുണ്‍ ബാബു മുതുവറ തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടു പാഠങ്ങളായ
നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം, ഊര്‍ജ പരിപാലനം എന്നിവയാണ് ഇത്തവണ.
നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം
Our Universe


ഊര്‍ജ പരിപാലനം

Energy Management

1 comment:

Arunbabu said...

ഫിസിക്സ്‌ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ കണ്ടു പഠിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ പോകുക http://resource.itschool.gov.in/physics-web/index.html