റിവിഷന്‍ - മൂന്നാം പാ​ഠം


അരുണ്‍ ബാബു മുതുവറയുടെ റിവിഷന്‍ പരമ്പര തുടരുന്നു....
ഫിസിക്സ് മൂന്നാം അദ്ധ്യായം -വൈദ്യുത പവര്‍ ഉത്പാദനവും വിതരണവും.

ഫിസിക്സ് മൂന്നാം പാഠം -Mal

Physics -3rd Chapter - Eng

No comments: