പ്രകാശവീഥിയിലൂടെ.......

പ്രകാശപ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലകാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാര്‍......!
പാലക്കാട് വണ്ടിത്താവളം KKMHSS ലെ ജി.എന്‍. സുധീര്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ
ഈ അനിമേഷന്‍ കാണൂ..........2 comments:

Life Is Light said...

we expect more enrgy & life from physicsadyapakan..

Life Is Light said...

we expect more enrgy & life from physicsadyapakan..