പത്താം ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് - ആദ്യ രണ്ട് അധ്യായങ്ങള്‍ - Class Test

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍, വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ക്ലാസ്സ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് ഇതോടൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
A,B എന്നീ സീരീസുകളിലായി രണ്ട് സെറ്റ് വീതം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം മീഡിയനുകളില്‍ പ്രത്യേകം തന്നിരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഫിസിക്സ് -ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്- 1,2-മലയാളം മീഡിയം

Physics-Class Test-1,2-English Medium

1 comment:

nazeer said...

Good Questions sir.... downloaded and conducting the test paper today...Thanks