നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു Unit Conversion Software Free ആയി Download ചെയ്യാം .Convert is a free and easy to use unit conversion program that will convert the most popular units of distance, temperature, volume, time, speed, mass, power, density, pressure, energy and many others, including the ability to create custom conversions!

ശാസ്ത്രവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യൂണിറ്റുകള്‍ തമ്മിലുള്ള കണ്‍‌വെര്‍ഷന്‍ ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ സാധാരണമാണല്ലോ . അത്തരമൊരു Software ആ‍ണ്  CONVERT FOR WINDOWS എന്നത് .
ഇത് Free ആയി Download ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

( ഇത് zip ഫയല്‍ ആയി മാത്രമേ Download ചെയ്യുകയുള്ളൂ .
അതിനാല്‍ അത് Unzip ചെയ്യണം .
അതിനായി Right Click the zip ഫയല്‍ ---> Extract Files Here എന്ന രീതിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം .
അപ്പോള്‍ നമുക്ക് രണ്ട് ഫയല്‍ ലഭിക്കും .
അതില്‍ ഒരെണ്ണം നോട്ട് പാഡ് ഫയലാണ്.അത് തുറക്കേണ്ട
മറ്റേ ഫയല്‍  ( രണ്ട് ആരോ ചിഹ്നമുള്ള ഫയല്‍ )  തുറക്കുക.
അപ്പോള്‍ ഒരു വിന്‍ഡോ വരും .
അതില്‍ നമുക്ക് കണ്‍‌വെര്‍ഷന്‍ നടത്താം .)
ഈ സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക