അധ്യാപകശാക്തീകരണം

ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന അധ്യാപകശാക്തീകരണത്തിനു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ തൃശൂര്‍ ഡയറ്റില്‍ വച്ചു നടന്ന സംസ്ഥാനതല അധ്യാപകശാക്തീകരണ പരിപാടിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍.......No comments: