ഹിരോഷിമ ദിനം.......

ഭീതിയുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് വിട.....

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്മരണപുതുക്കല്‍....