റസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതല്‍ ടങ്സ്റ്റണിനോ...? അതോ നിക്രോമിനോ...?

 
 വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ റസിസ്റ്റിവിറ്റി പട്ടിക കാണൂ......
 വിക്കിപീഡിയ
 
Material ρ (Ω•m) at 20 °C σ (S/m) at 20 °C Temperature
coefficient[note 1]
(K−1)
Reference
Silver 1.59×10−8 6.30×107 0.0038 [8][9]
Copper 1.68×10−8 5.96×107 0.0068 [10]
Annealed copper[note 2] 1.72×10−8 5.80×107 0.00393 [11]
Gold[note 3] 2.44×10−8 4.10×107 0.0034 [8]
Aluminium[note 4] 2.82×10−8 3.5×107 0.0039 [8]
Calcium 3.36×10−8 2.98×107 0.0041
Tungsten 5.60×10−8 1.79×107 0.0045 [8]
Zinc 5.90×10−8 1.69×107 0.0037 [12]
Nickel 6.99×10−8 1.43×107 0.006
Lithium 9.28×10−8 1.08×107 0.006
Iron 1.0×10−7 1.00×107 0.005 [8]
Platinum 1.06×10−7 9.43×106 0.00392 [8]
Tin 1.09×10−7 9.17×106 0.0045
Carbon steel (1010) 1.43×10−7 6.99×106
[13]
Lead 2.2×10−7 4.55×106 0.0039 [8]
Titanium 4.20×10−7 2.38×106 X
Grain oriented electrical steel 4.60×10−7 2.17×106
[14]
Manganin 4.82×10−7 2.07×106 0.000002 [15]
Constantan 4.9×10−7 2.04×106 0.000008 [16]
Stainless steel[note 5] 6.9×10−7 1.45×106
[17]
Mercury 9.8×10−7 1.02×106 0.0009 [15]
Nichrome[note 6] 1.10×10−6 9.09×105 0.0004 [8]
GaAs 5×10−7 to 10×10−3 5×10−8 to 103
[18]
Carbon (amorphous) 5×10−4 to 8×10−4 1.25 to 2×103 −0.0005 [8][19]
Carbon (graphite)[note 7] 2.5e×10−6 to 5.0×10−6 //basal plane
3.0×10−3 ⊥basal plane
2 to 3×105 //basal plane
3.3×102 ⊥basal plane

[20]
Carbon (diamond) 1×1012 ~10−13
[21]
Germanium[note 8] 4.6×10−1 2.17 −0.048 [8][9]
Sea water[note 9] 2×10−1 4.8
[22]
Drinking water[note 10] 2×101 to 2×103 5×10−4 to 5×10−2
[citation needed]
Silicon[note 8] 6.40×102 1.56×10−3 −0.075 [8]
Wood(damp) 1×103 to 4 10−4 to -3
[23]
Deionized water[note 11] 1.8×105 5.5×10−6
[24]
Glass 10×1010 to 10×1014 10−11 to 10−15 ? [8][9]
Hard rubber 1×1013 10−14 ? [8]
Wood(oven dry) 1×1014 to 16 10−16 to -14
[23]
Sulfur 1×1015 10−16 ? [8]
Air 1.3×1016 to 3.3×1016 3×10−15 to 8×10−15
[25]
Paraffin wax 1×1017 10−18 ?
Fused quartz 7.5×1017 1.3×10−18 ? [8]
PET 10×1020 10−21 ?
Teflon 10×1022 to 10×1024 10−25 to 10−2

No comments: