പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിന്റെ ആദ്യ അദ്ധ്യായത്തിലെ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്നത്. A, B എന്നീ രണ്ട് സീരീസുകളിലായി സമാനരീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും ഉണ്ട്. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ക്ലാസ്സ് ടെസ്റ്റ് നടത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ......
Worksheet-Physics-1

No comments: