എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ഒരുക്കം തയ്യാറായി......

SSLC പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് QEPR സ്ക്കുളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ഒരുക്കം പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കില്‍ പോകുക.

ഒരുക്കം

No comments: