10-ാം ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് ഉത്തരസൂചിക


-->
1) B (മ‌‌‌ഞ്ഞ+നീല= വെള്ള) 1
2) b 1
3) 400V 1
  1. ശബ്ദ പ്രവേഗം 1
5) ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് 2
താപ രൂപത്തിലുള്ള ഊര്‍ജ നഷ്ടം കൂടതല്‍ നിഴല്‍ മൂലമുള്ള അസൗകര്യം കുറവ്
ടങ്സ്ററണ്‍ ഫിലെമന്റ് ഉപോയാഗിചിരിക്കുന്നു അള്ട്രാവയലറ് കിരണങ്ങള്‍ മൂലം പ്രകാശംഉണ്ടാകുന്നു.

6) a) താപം മൂലമുള്ള ഊര്‍ജനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് 1
b) AC വോള്‍ട്ടത ഉയര്‍ത്തുനതിനും താഴ്ത്തുന്നതിനം 1
7)അനുയോജ്യമായ സെര്‍ക്കീട്ട്             2

8) a) ഉച്ചത കൂടുന്നു, കാരണം പ്രണോദിത കമ്പനം 1
b) 512 Hz 1

9) a)വാട്ട് അവര്‍ മീറ്റര്‍ 1
b) 60W X 5 X 3=900W h
40W X 6 X 5=1200W h
ആകെ =2100W h
30 ദിവസെത വൈദ്യുതോര്‍ജത്തിന്റെ അളവ് = 2100/1000 x30 =63 kWh 2

10) I) 1st graph -------------ആയതി--------1cm 1
ii) 2nd graph -------------ആവൃത്തി------1Hz 1
    1. 3rd graph---------തരംഗ ദൈര്‍ഘ്യം-----8m 1 1
11) a) X= നീല Y= മജന്ത 1
b) സയന്‍ 1
    1. ഇരുണ്ട നിറത്തില്‍ 1
12) a) കപ്പാസിറ്റര്‍ 1
b) വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുക 1
  1. ഇല ക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റര്‍ 1

13)a) S 1
b) സെല്‍ഫ് ഇന്റക്ഷന്‍ മൂലം ബാക്ക് emf ഉണ്ടാകുന്നു. പച്ചിരുമ്പ് കോര്‍
ഉള്ളതിനാല്‍ back e.m.f അളവ് കൂടുന്നു. 2
  1. S,R 1

14) a) ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനം മൂലമുള്ള പതിധ്വനി, അനരണനം 1
b) ചുമരുകള പരുക്കനാക്കുക, കട്ടിയുളള കര്‍ട്ടനുകള്‍ ഉപോയാഗികക,
സീറ്റുകളില്‍ കുഷ്യനിടുക, നിറെയ ശ്രോതാക്കള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുക. 2
  1. ACOUSTICS OF BUILDING 1
15)A
a) അപവര്‍ത്തനം, പൂര്‍ണ്ണ ആന്തര പ്രതിപതനം 1
b) P= വയലറ് Q= ചുവപ് 1
  1. ചുവപ്പ് മുകളിലും വയലറ്റ് താഴെയും 1
d) പ്രകീര്‍ണനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഓരാ വര്‍ണവം ദൃഷ്ടി രേഖയമായി ഒര
നിശ്ചിത കോണ്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന എലാ ജലകണികകളം ദൃഷ്ടി
രേഖയമായി ഓരോ കോണ്‍ ഉണാകുന്നു. 1


15)B
a) 
b) നീല 1
c)പ്രകീര്‍ണനം 1


16)
a) A=ഇന്‍ഫ്രാ റെഡ്
B=അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് 1
b)ഫോട്ടോ ഗ്രാഫിക് ഫിലിമകളില രാസമാറ്റം വരുത്തന്നത് 1
c) വിറ്റാമിന്‍ D ഉണ്ടാക്കുന്നു. 1
d) ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് വികിരണം, വിസരണ നിരക്ക് കറവ് 1

1 comment:

sagar said...

15 B ധവള പ്രകാശമായി കണക്കാക്കി ഉത്തരമെഴുതിക്കൂടെ?