ഫിസിക്സ് വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍......

നസീര്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് വീഡിയോ പാഠഭാഗങ്ങള്‍

1 comment:

Arunbabu said...

വളരെ മികച്ച വിവരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നസീര് സാറിനു നന്ദി.