കെമിസ്ട്രി - റിവിഷന്‍

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ 'മാറ്റങ്ങള്‍' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ റിവിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ - 

തയ്യാറാക്കിയത് - 

അരുണ്‍ ജോര്‍ജ് 
എച്ച്.എസ്.എ. (ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്)
എസ്.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്. കീരംപാറ
കോതമംഗലം

 മാറ്റങ്ങള്‍ (std 8) - റിവിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍

1 comment:

Arunbabu said...

വളരെ നല്ല പോസ്റ്റ്‌.