പരീക്ഷ വിശകലനം

കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നു.
 'ആധി' അധ്യാപകര്‍ക്കായിരുന്നു, അവര്‍ക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുമോ ​എന്ന കാര്യത്തില്‍........

http://digitalpaper.mathrubhumi.com/c/4769467


2 comments:

ഈവിയെസ് said...

sslc model 2014 കാണുക
Q 10 b
Q 11 A (a,b)
Q 11 B (b)
Q 13 a
Q 15 a, b
Q 18 b
Q 20 A a
ഹ ഹ ഹ നല്ല പരീക്ഷ

PS said...

please upload physics question paper