ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ എങ്ങിനെയുണ്ടായിരുന്നു....?


1 comment:

ഈവിയെസ് said...

ബിജു സാര്‍
വളരെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയിരിക്കുുന്നത്.
അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് സമയം പകുതിയായി കണ്ട് എത്രപേര്‍ ഉത്തരം എഴുതും.