മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ ബ്ലോഗ് ടീമംഗവും സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ്ഗ്രൂപ്പ് അംഗവുമായ ശ്രീ. രാമദാസ് മാസ്റ്റര്‍ (Ramdas.M, HSS Chalavara, Palakkad) തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും 
 ഫിസിക്സ് മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍
ഉത്തരസൂചിക 

2 comments:

jyothis seby said...

sir these notes and answers very good and very useful at this time thanks alot we cannot save this is there any option? we expect sslc physics 2014 answers also

Pradeep kumar said...

Great work