ഈ വണ്ടിനെ തിരിച്ചറിയാന്‍ എന്താ വഴി???


ഫിസിക്സ് അധ്യാപകന്റെ കയ്യില്‍ ഏല്പിച്ച ഈ വണ്ടിനെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഏത് ബയോളജി അധ്യാപകന്‍ വരും???കാത്തിരിക്കാം അല്ലേ??!!!

1 comment:

sumesh vasu said...

കൊള്ളാമല്ല്