എസ്.എസ്.എല്‍.സി.പഠനസഹായി
കണ്ണൂര്‍ ഡയററ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുകുളം 2012 ഫിസിക്സ് പഠനസഹായി
ഇവിടെ നിന്നും ‍ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം
എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ്ചെയ്യാം

2 comments:

rajeevjosephkk said...

പലപ്പോഴായി ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എട്ട് ഉപകാരപ്രദമായ പോസ്റ്റുകൾ എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിനായി ഒന്നിച്ച് അപ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴിന്റെ സമ്മറിയും വേണ്ടവർ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ....ഓൾ തെ ബെസ്റ്റ്...പലപ്പോഴായി ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എട്ട് ഉപകാരപ്രദമായ പോസ്റ്റുകൾ എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിനായി ഒന്നിച്ച് അപ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴിന്റെ സമ്മറിയും വേണ്ടവർ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ....ഓൾ തെ ബെസ്റ്റ്...http://www.english4keralasyllabus.com/

हिंदी मंत्रणसभा,कोट्टारक्करा said...

പരീക്ഷ ഇങ്ങനെയുമാകാം!
വായിക്കൂ