ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എങ്ങനെ  അങ്കനം ചെയ്യാം???

     ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ  സ് ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ No comments: