യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്

1.അനുയോജ്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക (3)


ഉപകരണം ലോഹം‌/ലോഹസങ്കരത്തിന്റ പേര് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളകാരണങ്ങള്‍

ഹീറ്റിംഗ് കോയില്‍ ..............(a)......... ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധം .......(b)..........

ഫിലമെന്റ് .........(c)............. .........(d)........ ഉയര്‍ന്ന ദ്രവണാങ്കം

ഫ്യൂസ് വയര്‍ ..............(e)........ ..........(f)...... ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധം2. ബന്ധം കണ്ടെത്തി അനുയോജ്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക (3)

(a) പവര്‍ : വാട്ട് ; ...............: ജൂള്‍
(b) വിസ്തീര്‍ണ്ണം: m2 ; റസിസ്റ്റിവിറ്റി: ..............
© ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പില്‍, നൈട്രജന്‍: ചുവപ്പ് ; ................: നീല

3. 500W ന്റെയും 100W ന്റെയും ബള്‍ബുകള്‍ 250V സപ്ലെയുമായി സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

a. ഇതില്‍ ഏത് ബള്‍ബാണ് കൂടുതല്‍വെളിച്ചം തരുന്നത്?
b. രണ്ടു ബള്‍ബുകളുടെയും ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കുക?
c. ഏതു ബള്‍ബിലൂടെയായിരിക്കും കൂടുതല്‍കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുക?
d. രണ്ടു ബള്‍ബുകളും ശ്രേണിരീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഏതു ബള്‍ബിനായിരിക്കും കൂടുതല്‍‍ പ്രകാശതീവ്രത? എന്തുകൊണ്ട്? (5)

4.ഒരു ഇരുമ്പു വള ചെമ്പു പൂശുന്നതിന്റെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു.a. നമ്പറിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക?
b. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഗാഢതയില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? എന്തുകൊണ്ട്? (5)


5.{ CF ലാമ്പ്, LED ലാമ്പ്, ഇന്‍കാന്റസെന്റ് ലാമ്പ്, സോഡിയം വേപ്പര്‍ലാമ്പ് }
a. മുകളില്‍തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ഏതാണ് കൂടുതല്‍നിഴല്‍ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
b. ഏതിനാണ് ഫിലമെന്റ് ഉള്ളത്?
c. ഏതിനാണ് ഏറ്റവും ചെലവുകുറവ്?
d. ഏതാണ് UV കിരണങ്ങള്‍‍‍ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
e. ഇതില്‍‍ ഏത് ലാമ്പാണ് വീട്ടാവശ്യത്തിന് നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക? സാധുകരിക്കുക? (4)


1 comment:

jupiter said...

THANKS FOR YOUR GOOD QUESTIONS EXPECTING QUESTIONS FROM ALL CHAPTERS