ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം
ഭാരതത്തിന്‍റെ അഭിമാനം സി.വി.രാമന്‍ പ്രകാശസംബന്ധമായ തന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ലോകത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ച ദിനത്തിന്‍റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ദിനം ആണ്.ഇന്നു്.

No comments: