ഫിസിക്സ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗവും, സൗത്ത് ഏഴിപ്രം സ്ക്കൂളിലെ അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യശേഖരം

8th -Magnetism

8th- Magnestism

8th- Reflection-1

8th-Reflection-2

9th- work-energy-power

9th-work-enerygy-power-2

9th-refraction-1

9th-refraction-2

No comments: