മഴവില്ല്
സൂര്യരശ്മികള്‍ക്ക് ജലകണികകളില്‍ വച്ച് ര​ണ്ടുപ്രാവശ്യം അപവര്‍ത്തനത്തിനും.ഒരു പ്രാവശ്യം പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരപ്രതിഫലനത്തിനും വിധേയമാകുന്നതിനാല്‍ ഘടകവര്‍ണ്ണങ്ങളായി വേര്‍തിരിയുന്നു.തത്ഫലമായി പുറംവക്കില്‍ ചുവപ്പും ഉളളില്‍ വയലററും നിറമുളള മഴവില്ല് കാണുന്നു.
എന്നാല്‍ ര​ണ്ടുപ്രാവശ്യം അപവര്‍ത്തനത്തിനും.ര​ണ്ടു പ്രാവശ്യം പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരപ്രതിഫലനത്തിനും വിധേയമാകുമ്പോള്‍ പുറംവക്കില്‍ വയലററും ഉളളില്‍ ചുവപ്പും നിറമുളള മഴവില്ല് ദൃശ്യമാകാം( Secondary Rainbow)

No comments: